Kỷ niệm chương thủy tinh RUBY – KNC017

1

Kỷ niệm chương thủy tinh RUBY – KNC017 hình tam giác mang ý nghĩa đề cao đoàn kết – như hình ảnh ngọn tháp, chỉ đoàn kết mới có sự phát triển bền vững hơn nữa.