Vật tư sản xuất bảng tên nhân viên

Mã sản phẩm: NC001
Mã sản phẩm: kim004
Mã sản phẩm: HOP001
Mã sản phẩm: NC002
Mã sản phẩm: NC005
Mã sản phẩm: NC006
Mã sản phẩm: NC003
Mã sản phẩm: RHLG001
Mã sản phẩm: KEOAB01
Mã sản phẩm: kim005
Mã sản phẩm: kim006
Mã sản phẩm: RHLG002
Mã sản phẩm: kim008
Facebook Chat
Liên hệ ngoài giờ